Paper Information


Title ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠨᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Creator ᠮ᠂ ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ; ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ; ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠵᠤ ᠣᠷᠬᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠵᠦ ᠣᠷᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴ ᠡᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠰᠢᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠳ ᠲᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn