Paper Information


Title 《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ》《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ》 ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠡᠷᠡᠭ
Creator ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ
Keyword 《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ》; 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠨᠬᠢᠮ》; ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ》 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ》 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠲᠠ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠂ ᠨᠢᠭᠹᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠯᠢᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn