Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ 《ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ》 ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ
Creator ᠴᠢᠯᠠᠭ᠋ᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; 《ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ》 ᠶᠤᠰᠤ; ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ᠋ᠢ ᠬᠦᠨ᠋ᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ᠂ ᠣᠨᠴᠠ ᠰᠤᠨ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠨ᠋ᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠢᠴᠡᠨ᠂ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠱᠦᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ 《ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ》 ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn