Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ; ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠭᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠬᠡᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢᠪᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠴᠦᠮ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭᠡᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠬᠡᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn