Paper Information


Title ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠬᠤᠷᠢᠮ
Creator ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ
Keyword ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠬᠤᠷᠢᠮ; ᠤᠷᠤᠭ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ; ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ; ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ; ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠯᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1982年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn