Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠ 《ᠶᠢᠰᠦ》 ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ; ᠶᠢᠰᠦ ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ; ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠦᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠤᠷᠤᠨ (ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ) ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠ  ᠤᠨᠡᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠰᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠲᠤ ᠵᠢᠵᠢᠷᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪ ᠠᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠯᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠤᠨᠨᠡᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠨᠡᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠮ ᠠ ᠶᠰᠰᠤ ᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn