Paper Information


Title ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠳ᠂ ᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠡᠯ; ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ; ᠲᠤᠯᠬᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠤᠨᠤᠯ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠪᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn