Paper Information


Title ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠯ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠠᠳ — ᠺᠦᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ
Creator ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠳ; ᠺᠦᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ; ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ; ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ
Abstract ᠺᠦᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠯ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠤᠷᠰᠢᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠨᠳᠤᠤᠰᠢᠯ ᠪᠠ ᠱᠠᠯ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠳᠤᠤᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn