Paper Information


Title ᠳ᠋ᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠩ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠦᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠰᠢᠳᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠤᠶᠤᠨ
Keyword ᠳ᠋ᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠩ ᠠᠭᠤᠢ; ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠦ ; ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ; ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠰᠢᠳᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠩ ᠠᠭᠤᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ 《ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠢᠬᠢᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ》ᠮᠦᠨ ᠃ ᠳ᠋ᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠩ ᠠᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠤᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠰᠤᠭᠲᠠ᠂ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ)ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠦ ᠨᠤᠬᠦᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠦ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠶᠢᠨᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠦᠨᠡᠳᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn