Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠦᠪ - ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪ
Creator ᠪᠢᠯᠢᠭᠴᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠦᠪ- ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ; ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠥᠬᠡ
Abstract ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ᠌ᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠤᠯᠰ ᠲᠤ 20 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠪᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠥ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠌ᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠫᠷᠤᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ》ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮᠳᠡᠨ ᠫᠷᠤᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠪ•ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠣᠣᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ》ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ᠌ᠴᠠ ᠲᠣᠷᠪᠢᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn