Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ《ᠠᠰᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠴᠢᠩ》᠋ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ
Creator ᠯᠢᠦ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ;《ᠠᠰᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠴᠢᠩ》᠋;ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ 18᠂19 ᠳ᠋ᠤᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》᠂ 《ᠬᠡᠰᠡᠷ》ᠮᠡᠳᠦ ᠮᠦᠴᠡᠯᠬᠡ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠷᠨᠢᠩᠬᠦᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ᠍ ᠡᠭᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ 《ᠠᠰᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠴᠢᠩ》᠋ ᠬᠡᠭᠦ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ  ᠳᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠋ ᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠥᠭᠥᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn