Paper Information


Title ᠮᠠ ᠢᠤᠢ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠤᠳᠢᠳᠤ《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ
Creator ᠪ‍ • ᠲᠠᠮᠤᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠠ ᠢᠤᠢ ᠲᠠᠩ ; 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋ ; ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠦᠩ ᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠤᠳᠢ ᠪᠠᠷ 《 ᠶᠦᠩ ᠯᠸᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠳᠢᠳᠤ ᠲᠠᠪᠳᠡᠷ ᠡᠴᠨ ᠠᠩᠬᠢᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1989年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn