Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠵᠦᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠸᠸᠨ ᠬᠤᠸᠠ; ᠴ᠂ ᠰᠡᠩᠭᠡ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ;ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ;ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠵᠦᠢ
Abstract ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠣᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠲᠤ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠪᠤᠤ ᠠᠨ ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠤᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤᠤᠯᠠᠮ ᠶᠢᠨᠷ 《ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ》ᠪᠠ《ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠣᠯ ᠲᠤᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠰᠤᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠯᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn