Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ- ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭ᠋᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ
Creator ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠡᠭ᠌
Keyword ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ; ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ; ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠴᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ; ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠩ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠩ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠯᠭ᠋ᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠨ᠋ᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠴᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠤᠳᠡᠳᠡᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠭᠰᠢᠳᠡ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭ᠋ᠠᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn