Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ
Creator ᠸᠠᠩ ᠢᠤᠢ ᠬᠤᠩ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; ᠲᠤᠮᠤᠭ; ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ
Abstract ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠵᠦᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ ᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ ᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢᠳᠢᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦᠢ ᠵᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠯᠤᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦᠢ ᠵᠦᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn