Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ—ᠦᠷᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠮᠰᠦ᠌ᠷᠦᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠸᠠᠩ ᠬᠤᠩ ᠮᠢᠨ
Keyword ᠮᠣᠠᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ;ᠦ‍᠂ ᠢᠳᠡᠮᠰᠦ᠌ᠷᠦᠩ; ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠂ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤᠦ‍᠂ ᠢᠳᠡᠮᠰᠦ᠌ᠷᠦᠩ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ᠂ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠸᠷᠦ᠌ᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠪᠠ ᠡᠸᠷᠦ᠌ᠫᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠶ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠠᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn