Paper Information


Title ᠷᠤᠮᠠᠨ 《ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
Creator ᠶ‍ · ᠲᠡᠮᠦᠷᠵᠢᠨ
Keyword 《ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ》 ᠷᠤᠮᠠᠨ; ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ; ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠶᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 《ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ》 ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 1. ᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠳᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠠᠵᠠᠢ; 2. ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ; 3. ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠤ ᠬᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦᠨ᠋ᠢ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠨᠡᠪᠴᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ 《ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯ》 ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭ᠋ᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn