Paper Information


Title ᠤᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ 《ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠩ》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠬᠠᠲᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠸᠸᠨ ᠹᠠᠩ
Keyword ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ; ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠪᠤᠲᠤᠩ; ᠬᠠᠲᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠲᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠ ᠬᠡᠢᠢᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ《ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠩ》 ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠲᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn