Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ
Creator ᠪᠤᠳᠤᠬᠠᠢ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ; ᠲᠡᠤᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠦ ᠦᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠤᠢᠳᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn