Paper Information


Title 《ᠯ‍ · ᠣᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠮᠠᠯ》 ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠬᠠᠰᠪᠠᠭ᠋ᠠᠲᠤᠷ
Keyword 《ᠯ‍ · ᠣᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠮᠠᠯ》; ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠯ‍ · ᠣᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠮᠠᠯ》 ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤᠨ᠋ᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠮᠡᠳᠦᠨ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn