Paper Information


Title ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠣᠣ ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠩ
Keyword ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ; ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠭᠡᠮ; ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ
Abstract ᠮᠣᠩ᠋ᠬ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠴᠤᠯᠠ— ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠣᠶᠤᠷᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠮᠦᠨ ᠡᠯ ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠲᠡᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠪᠠ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠴᠦ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn