Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠰᠢ · ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠠᠩ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ; ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ; ᠡᠵᠡᠳ ᠣᠩᠭᠤᠳ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠳ ᠣᠩᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠷᠤ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠤᠪᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 西北民族大学学报 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn