Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠲᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠭᠦᠢ ᠷᠦᠩ
Keyword ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ; ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ; ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ; ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠠᠯᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠠᠯᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠠᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn