Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ
Abstract ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠤᠨᠤᠰᠢ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠨ᠂ 《ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ 》ᠬᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠦᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠬᠡ᠂ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦᠢ ᠤᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn