Paper Information


Title ᠬᠢᠩᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠡᠮᠨᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠪᠠᠷᠭᠰᠤᠸᠠᠳᠢ
Keyword ᠬᠢᠩᠴᠠᠩ; ᠠᠳᠤᠭᠤ
Abstract ᠬᠢᠩᠴᠠᠩ(1978ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ75ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ) ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn