Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠤᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ; ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ
Keyword ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠤᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ;ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ; ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠤᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠳᠳᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠡᠨᠮᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠬᠡᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠤᠭᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠬᠡ ᠴᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠤᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠬᠡᠰ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn