Paper Information


Title ᠯᠣᠭᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠢᠶᠸ ᠰᠢᠦ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ; ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ; ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠯᠣᠬᠢᠭ
Abstract ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠯᠣᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ᠋ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠯᠣᠬᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠯᠣᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠠᠭᠲᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠯᠣᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠋᠌ ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠩᠭ ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠴᠤ᠋ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠤᠤᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn