Paper Information


Title ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨ; ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ; ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ; ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠢ
Abstract ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠨᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠲᠤᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠡᠯ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠤᠯᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠾᠠᠿᠠᠾᠠᠩ ᠶᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn