Paper Information


Title ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠳᠤᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ  ᠪ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠪᠣᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ
Keyword ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠲᠤᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠣᠭ᠋ ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠤᠰᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠯ ᠠ᠃
Abstract
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn