Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》
Creator ᠨᠠᠮᠢᠶ ᠠ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; 《ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ《ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》 ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠢ 《ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠪᠤᠷ᠂ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳ᠋ᠤ《ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ》ᠪᠣᠶᠣ ᠤᠶᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠶᠣᠯ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠦ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠬᠤᠱᠤᠩᠨᠠᠯ᠂ᠨᠡᠷᠢᠯᠢᠭ᠋ ᠲᠡᠯᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠷᠡᠢᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn