Paper Information


Title ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ —— ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠦ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ《ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠤᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword 《ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ》; ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ; ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ《ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠤᠷᠸᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠦ ᠭᠤᠣ᠎ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠯᠢᠭ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn