Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠩᠬ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Creator ᠨᠤᠷᠵᠢᠮ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠲᠠᠩᠬ᠋ᠠᠷᠢᠭ; ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Abstract ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡᠡ ᠤ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠲᠠᠢᠨ ᠲᠠᠵᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠦᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠲᠠᠩᠴᠡᠬᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠵᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠨ᠋ᠢᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠨᠭ᠋ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠡ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ- ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠡᠢᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠰᠤᠬᠦᠯᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn