Paper Information


Title ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠰᠤᠶᠤᠯᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠢ᠌ᠪᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠰᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn