Paper Information


Title ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ
Creator ᠴ‍ • ᠲᠠᠯᠠᠢ
Keyword ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ
Abstract 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ《 ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ》- ᠤᠳᠤᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯ 11-13 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1989年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn