Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ《 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭ᠋ᠠᠯ》 ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭ᠋ᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠᠷᠢᠭ᠋ᠤᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ 《 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭ᠋ᠠᠯ》; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ; ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract 《ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭ᠋ᠠᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠨᠤᠭ᠋ᠤᠳ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ 《 ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢ》 ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠦ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠡᠩ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠨ᠋ᠠᠠᠭ᠋ᠤᠷ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠤ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠬ᠋ᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn