Paper Information


Title ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ — ᠪᠸᠨᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠧᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠦ‍ • ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨ;ᠲᠤᠤᠯᠢᠰᠯᠢᠭ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ; ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰᠯᠢᠭ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ  ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn