Paper Information


Title ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠤᠳᠤᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠰᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ᠋ᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠨᠠᠭ᠋ᠤᠷ
Keyword ᠵᠠᠳᠤᠳ ᠤᠳᠤᠭ; ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠰᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ᠋ᠠᠩ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠰᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ᠋ᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠠᠷᠠᠳ ᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠡᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠡᠳᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn