Paper Information


Title ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 《ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ》᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ
Creator ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ
Keyword ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ;《ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ》᠋
Abstract ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ》᠋ ᠨᠢ ᠬᠠᠨ ᠹᠸᠨ ᠯᠧᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠳᠤᠭᠡᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ《 ᠬᠤᠸᠠ ᠡᠢ ᠡᠢ ᠢᠤᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠲᠠᠪᠳᠡᠷ》 ᠲᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠭᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1988年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn