Paper Information


Title ᠴᠢᠨ ᠰᠦᠢ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠩ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠶᠣᠣ ᠬᠤᠩ ᠵᠢᠶᠸ
Keyword ᠴᠢᠨ ᠱᠦᠢ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ;ᠮᠢᠩ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ 
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠡᠾᠸ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠩ ᠴᠢᠩ  ᠤᠨ  ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠂ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠣᠢᠢᠮᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠠᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠩᠰᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠬᠠᠭᠠᠮᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn