Paper Information


Title ᠠ‍᠂ ᠣᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠵᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ
Creator ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠠ‍᠂ ᠣᠳᠽᠠᠷ ;ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ; ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠵᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠡᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠ‍᠂ ᠣᠳᠽᠠᠷ ᠬᠡᠳᠦ ᠵᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠬᠡᠳᠦᠷᠬᠡᠢ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ《ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠯᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ》ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠢᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ᠴᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠲᠡᠭᠰᠢᠷᠡᠨ ᠬᠢᠯᠢᠰ ᠬᠦᠵᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠪᠢᠷ ᠵᠢᠡᠷᠢᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠼ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠤ᠂ᠠ‍᠂ ᠣᠳᠽᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠤᠷᠮᠠᠰ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠣᠲᠠᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠢ  ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠯᠲᠠ᠂ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠦᠭᠷᠰᠦᠭᠡᠯ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠵᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn