Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠩ ᠰᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ᠂ ᠰᠦᠩ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠠᠯ᠂ ᠤᠴᠢᠷ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠨᠠᠡᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭ᠋ᠭᠤᠷᠢᠯᠡᠨᠮ ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠩ ᠰᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠡᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠡᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ 《 ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠦᠩ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ》 ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠡᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠩ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn