Paper Information


Title ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ 《 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠵᠠᠭ᠋ᠠᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠯᠠᠬ᠋ᠤ
Keyword ᠶᠠᠫᠦᠨ; 《 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠵᠠᠭ᠋ᠠᠷ》; ᠲᠠᠮᠴᠤᠭᠳᠤᠩᠷᠤᠪ; ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤ ᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ; ᠴᠠᠭᠠᠷ; ᠰᠤᠢᠶᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ
Abstract ᠶᠠᠫᠤᠨᠴᠤᠳ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠸᠠᠨᠩ ᠬᠦᠩ ᠢ ᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠲᠠᠳᠠᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠭ᠋ᠤᠷᠮᠠᠭ 《 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠵᠠᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠺᠤᠯᠤᠨ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠂《 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠵᠠᠭ᠋ᠠᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤ ᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn