Paper Information


Title ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ-ᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠮᠨᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠨ ᠹᠸᠩ ᠯᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠤᠭᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ(ᠬᠠᠨ ᠹᠸᠩ ᠯᠢᠨ); ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ
Abstract ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠫᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠵᠡᠢ᠃《9᠂18》᠋ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷᠵᠠᠪ᠂ ᠵᠸᠩᠵᠤᠷᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ》᠋ ᠤᠨ ᠬᠢᠶᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠋ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn