Paper Information


Title ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠰᠤᠶᠤᠯ
Keyword ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ; ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ; ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ 
Abstract ᠳᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠨᠢ ᠮᠡᠷᠡᠢ᠌ᠨ ᠴᠢᠷᠮᠡᠢ᠌ᠵᠦ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠤᠪᠤᠷ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠰᠤᠷᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn