Paper Information


Title ᠦᠰᠬᠦ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠬᠠᠰ
Keyword ᠦᠰᠬᠦᠪᠤᠶᠠᠨ; ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ; ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠰᠬᠦᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠮᠠᠯᠢᠴᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠣᠣᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠵᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠰᠬᠦᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠴᠠ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠭᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn