Paper Information


Title 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠯᠢᠩ ᠶᠸ
Keyword 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ》ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠬᠣᠱᠣᠩ ᠳᠠᠭᠤᠤ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ》ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠰᠤᠳᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠠᠩᠭᠠᠷᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn