Paper Information


Title ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ
Creator ᠴᠸᠨ ᠢᠦᠢ ᠲᠢᠩ; ᠵᠠᠩ ᠼᠦᠢ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠡᠰᠦᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ; ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠴᠡ; ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ
Abstract ᠬᠡᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠡᠳᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠳᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠰᠬᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠢ ᠬᠦᠭᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠡᠢ ᠬᠦᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ (Keller - Milsis)ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ᠂ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠴᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠢ ᠬᠦᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(自然科学) 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn