Paper Information


Title 《ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ》 ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠠᠯᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠤᠢᠷᠠᠳᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword 《ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ》;ᠠᠯᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ; ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ
Abstract ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ《ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ》 ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn