Paper Information


Title ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤ ᠮᠦᠷ
Creator ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ
Keyword ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠣᠶᠣᠯ; ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ;ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ; ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ᠂ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ᠂ᠠᠶ ᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn