Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Creator ᠲ‍ · ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ; ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠬᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠸᠧᠢ ᠰ᠋ᠧ ᠯᠧ ᠶᠢᠨ 《ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ — ᠣᠷᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ》 ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠠ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠠᠪᠴᠠᠯᠲᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2003年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn